Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tham mưu triển khai thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (Công văn số 633/UBND-KT, ngày 06/6/2022).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, yêu cầu các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh quy định tại Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.

 

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý báo cáo về các cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện Chương trình để tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét, báo cáo UBND tỉnh phương án phân bổ kế hoạch vốn giai đoạn 05 năm và hằng năm.

 

UBND các huyện, thành phố tổ chức quản lý, điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện, thành phố: rà soát kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện bảo đảm tinh gọn, hiệu quả và không làm tăng biên chế. Chỉ đạo thành lập Ban quản lý xã, phường, thị trấn để tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn cấp xã, chỉ đạo thành lập Ban phát triển thôn, bản, làng, xóm, khu dân cư, tổ dân phố và tương do cộng đồng dân cư bầu, hoạt động theo quy chế do cộng đồng dân cư thống nhất và được UBND cấp xã công nhận theo quy định. Triển khai lập kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia có sự tham gia của cộng đồng theo đúng yêu cầu, nội dung, trình tự quy định./.

 

Khánh Ly