Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành lập đoàn kiểm tra việc áp dụng Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022

Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) tỉnh vừa có Quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc áp dụng Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022 (Quyết định số 04/QĐ-BCĐISO, ngày 01/6/2022).

 

Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2008 | Sở khoa học công  nghệ

Ảnh minh họa

Theo đó, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ làm Trưởng đoàn, lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng làm Phó Trưởng đoàn. Các thành viên gồm lãnh đạo, chuyên viên một số phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ,  Sở Khoa học và Công nghệ.

 

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc áp dụng Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan, đơn vị chịu sự kiểm tra có tên tại Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Thời gian kiểm tra từ tháng 6 đến tháng 8/2022.

 

Thùy Linh