Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo xử lý người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc người lao động (NLĐ) mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động (Công văn số 2397/VP-KGVX, ngày 02/6/2022).

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Bộ LĐ-TB&XH tại Công văn số 1767/LĐTBXH-BHXH. Theo đó, tăng cường thông tin, tuyên truyền để NLĐ, người sử dụng lao động thực hiện đúng quy định của pháp luật lao động (LĐ), thường xuyên kiểm tra, thanh tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, chủ động, kịp thời phối hợp cơ quan chức năng rà soát, kịp thời phát hiện và xử lý theo đúng quy định của pháp luật LĐ, pháp luật về bảo hiểm xã hội.

 

Tại Công văn số 1767/LĐTBXH-BHXH, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, trường hợp NLĐ mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) là vi phạm nguyên tắc "trung thực" theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Bộ luật LĐ và vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết HĐLĐ theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Bộ luật LĐ. Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 49 của Bộ luật LĐ, đây là trường hợp hợp đồng vô hiệu toàn bộ.

 

Thẩm quyền tuyên bố HĐLĐ vô hiệu và xử lý hợp đồng vô hiệu được thực hiện theo quy định tại Điều 50, Điều 51 của Bộ luật LĐ và mục 3 Chương III Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật LĐ về điều kiện LĐ và quan hệ LĐ. Theo đó, Tòa án nhân dân có quyền tuyên bố HĐLĐ vô hiệu. 

 

Việc xử lý HĐLĐ vô hiệu toàn bộ do người giao kết không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết HĐLĐ được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật LĐ và Điều 10 của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP. Tại khoản 4 Điều 10 của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định: "Các vấn đề khác liên quan đến việc xử lý HĐLĐ vô hiệu toàn bộ do người giao kết không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết HĐLĐ thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự".

 

Khánh Ly