Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường

 

Học sinh trường Tiểu học Ái Quốc, huyện Lộc Bình tham quan Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn. Nguồn: Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị  của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường (Công văn số 2473/VP-KGVX, ngày 06/6/2022).

 

Các sở, ban, ngành, tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 01/6/2022 về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng báo cáo kết quả triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

 

Khánh Ly