Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 30/5 đến ngày 05/6/2022)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền; chỉ đạo thực hiện dịch vụ thu phí điện tử không dừng ETC trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và trạm thu phí tại Km93+160/Quốc lộ 1; Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2022; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trong tuyển dụng viên chức năm 2022; Kế hoạch tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ; Kế hoạch thực hiện chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe Nhân dân đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo việc tiếp nhận và tăng cường triển khai công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19; chỉ đạo việc vận hành chính thức Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn; Quyết định phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn 05 năm (2021-2025) cho cấp huyện; Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

New Picture (105).png
Ảnh minh họa

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền

Ngày 31/5/2022, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung: Dự thảo Báo cáo của UBND về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022; Dự thảo Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 ; Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho các ngành, các cấp để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh đề xuất Quy trình Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy thảo luận, quyết định chủ trương thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh và Dự thảo Hướng dẫn của UBND tỉnh về trình tự, một số thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Chỉ đạo thực hiện dịch vụ thu phí điện tử không dừng ETC trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và trạm thu phí tại Km93+160/Quốc lộ 1

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 595/UBND-KT, ngày 30/5/2022) thực hiện dịch vụ thu phí điện tử không dừng ETC trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và trạm thu phí tại Km93+160/Quốc lộ 1.

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, kiểm tra, yêu cầu Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, Công ty TNHH Thu phí điện tử VETC, Công ty cổ phần giao thông số Việt Nam lắp đặt các làn thu phí trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và trạm thu phí tại Km93+160/Quốc lộ 1 đảm bảo tại mỗi trạm thu phí chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp, hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác điều tiết giao thông, xử phạt nghiêm các với các phương tiện đi vào làn thu phí không dừng khi không đủ điền kiện đi vào làn thu phí điện tử không dừng gây cản trở giao thông.

Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2022

UBND tỉnh ban hành (Quyết định số 921/QĐ-UBND, ngày 30/5/2022) Quyết định phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2022.

Theo đó, phê duyệt 09 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2022 gồm: Sở Khoa học và Công nghệ 01 chỉ tiêu, Sở Tài nguyên và Môi trường 04 chỉ tiêu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 04 chỉ tiêu.

Các sở, ngành có trách nhiệm tổ chức tuyển dụng theo đúng cơ cấu, số lượng, vị trí việc làm được phê duyệt và theo đúng các quy định của pháp luật về tuyển dụng. Trong đó, tổ chức tuyển dụng, quyết định tuyển dụng viên chức hoàn thành trước ngày 01/10/2022, báo cáo danh sách những người được tuyển dụng gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/10/2022.

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trong tuyển dụng viên chức năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 598/UBND-THNC, ngày 31/5/2022) tăng cường công tác quản lý nhà nước trong tuyển dụng viên chức năm 2022.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyển dụng viên chức nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo Hội đồng tuyển dụng viên chức, các bộ phận giúp việc liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, điều kiện và tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức đảm bảo nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm trong quá trình tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi, đa dạng về kỳ tuyển dụng viên chức của cơ quan, đơn vị để người có nhu cầu biết và đăng ký dự thi, đồng thời nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân biết và cùng tham gia giám sát kỳ thi; tăng cường phối hợp với lực lượng Công an để đảm bảo tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Sở Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức năm 2022; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra đột xuất công tác tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện quy trình, thủ tục tổ chức tuyển dụng; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyển dụng viên chức đảm bảo tiến độ thời gian; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả tuyển dụng viên chức theo quy định.

Kế hoạch tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ

Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm (2002 - 2022) triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành (Kế hoạch số 88/KH-BCĐ, ngày 30/5/2022) Kế hoạch tổng kết 20 năm triển khai thực hiện chính sách.

Kế hoạch sẽ tổng kết, đánh giá kết quả đạt được trong 20 năm thực hiện Nghị định, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP. Những quan điểm, mục tiêu và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới (đến năm 2030), kiến nghị, đề xuất để hoạt động tín dụng chính sách xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả.

Theo kế hoạch, công tác tổng kết được tổ chức theo 2 cấp: cấp tỉnh và cấp huyện. Đối với cấp huyện: hoàn thành trước ngày 15/7/2022. Đối với cấp tỉnh: hoàn thành trước ngày 31/8/2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương trên tinh thần đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Kế hoạch thực hiện chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe Nhân dân đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành (Kế hoạch số 126/KH-UBND, ngày 31/5/2022) Kế hoạch thực hiện chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe Nhân dân đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Các chỉ tiêu cụ thể: củng cố nâng cấp cơ sở hạ tầng, bổ sung thuốc, trang thiết bị y tế cho 02 trạm y tế kết hợp quân dân y và Bệnh xá quân dân y Đoàn 338 tại huyện Lộc Bình; đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn cho trên 400 lượt cán bộ, nhân viên các cơ sở y tế kết hợp quân dân y, tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho trên 5.000 người dân, đối tượng chính sách tại các khu vực an toàn khu, vùng sâu, vùng xa, biên giới; hỗ trợ huấn luyện, diễn tập các đơn vị dự bị động viên ngành y tế theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm, thường xuyên kiện toàn đội cơ động phòng, chống dịch bệnh quân dân y của tỉnh; tổ chức 01 lớp huấn luyện, diễn tập phối hợp quân dân y trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và phòng, chống dịch bệnh.

Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp như: hoàn thiện về tổ chức hệ thống ban quân dân y các cấp và xây dựng các kế hoạch thực hiện; nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của lực lượng quân dân y trong khu vực phòng thủ, củng cố, nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh tại tuyến y tế cơ sở; nâng cao chất lượng các đơn vị y tế dự bị động viên, xây dựng các đội cơ động quân dân y phòng, chống thiên tai, thảm hoạ, tìm kiếm cứu nạn…

Chỉ đạo việc tiếp nhận và tăng cường triển khai công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 2355/VP-KGVX, ngày 31/5/2022) về việc tiếp nhận và tăng cường triển khai công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Theo đó, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tiếp nhận và triển khai tiêm chủng đối với số lượng vắc xin được phân bổ tại Quyết định số 743/QĐ-VSDTTƯ ngày 16/5/2022, bảo đảm sử dụng vắc xin hiệu quả; tiếp tục rà soát đối tượng, tập trung đẩy mạnh việc tiêm mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong quý II năm 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 15/4/2022 và tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm chủng mũi 4 cho các đối tượng người từ 50 tuổi trở lên, cho người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID- 19 như: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc trong các khu công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 2357/BYT-DP ngày 09/5/2022; rà soát đối tượng, đề xuất vắc xin bảo đảm đủ để tiêm mũi 3, mũi 4 theo hướng dẫn của Bộ Y tế; nếu không tiếp nhận đủ vắc xin sử dụng để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và không rà soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm, để xảy ra dịch tại địa bàn tỉnh thì Sở Y tế hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, các cơ quan liên quan tăng cường hơn nữa công tác truyền thông để người dân hiểu, đồng thuận và đi tiêm chủng các mũi tiếp theo (mũi 3, mũi 4) kịp thời, đầy đủ.

Chỉ đạo việc vận hành chính thức Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 597/UBND-KGVX, ngày 31/5/2022) việc vận hành chính thức Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chính thức đưa Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn vào hoạt động tại địa chỉ https://datdai.langson.gov.vn.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục quản lý, cập nhật dữ liệu, duy trì Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn và là đơn vị chủ trì thuê dịch vụ công nghệ thông tin; tổ chức lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin, đấu thầu và ký hợp đồng với đơn vị triển khai theo quy định; tham mưu cho UBND tỉnh quy định mức thu phí khai thác sử dụng thông tin đất đai; tiếp tục chỉ đạo đơn vị cung cấp hoàn thiện hệ thống trong khi thuê dịch vụ.

Sở Thông tin và Truyền thông quản trị, duy trì hoạt động của Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; phối hợp với Sở Tài chính thẩm định Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn.

Quyết định phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn 05 năm (2021-2025) cho cấp huyện

UBND tỉnh ban hành (Quyết định số 927 /QĐ-UBND, ngày 01/6/2022) Quyết định phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn 05 năm (2021-2025) cho cấp huyện.

Theo đó, UBND tỉnh đã phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn 05 năm 2021 - 2025 cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh về các loại đất: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng và khu chức năng.

Để triển khai thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và đầu tư khẩn trương tham mưu hoàn thành việc lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu hoàn thành việc lập Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn 05 năm 2021-2025, tổ chức thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các huyện, thành phố theo đúng quy định, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất ở trên địa bàn các huyện, thành phố bảo đảm thực hiện đúng theo chỉ tiêu được phân bổ.

UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; việc chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng phải có kế hoạch cụ thể phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành (Kế hoạch số 128/KH-UBND, ngày 02/6/2022) Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Về nội dung truyền thông: nội dung truyền thông cần phản ánh đầy đủ, chân thực, kịp thời các hoạt động của giáo dục nghề nghiệp; làm nổi bật thông điệp “Đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động - Vì một Việt Nam thịnh vượng”, “Giáo dục nghề nghiệp: Thực học - Thực hành - Vững khởi nghiệp, sáng tương lai”, “Tương lai tươi sáng cùng giáo dục nghề nghiệp”.

Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021; Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021;…

Hình thức truyền thông: kênh truyền thông trực tiếp thông qua các lời giới thiệu của gia đình, bạn bè, hàng xóm của học sinh, sinh viên đang và đã theo học tại các cơ sở GDNN, doanh nghiệp tham gia hoạt động GDNN, người sử dụng lao động qua đào tạo nghề; ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp; hội nghị, hội thảo chuyên đề, hội nghị sơ kết, tổng kết; diễn đàn, toạ đàm,…

Kênh truyền thông gián tiếp: qua các ấn phẩm truyền thông dạng in như báo chí, tờ rơi (Flyer/Brochure), áp phích (poster), bảng quảng cáo (banner), tài liệu giáo dục hướng nghiệp; ấn phẩm truyền thông online như Website, logo, video…

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì thực hiện Kế hoạch truyền thông về GDNN trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về GDNN,…