Nhảy đến nội dung

Chương trình thực hiện “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình triển khai thực hiện “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng (TN,TN,NĐ) trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh (Chương trình số 29/CTr-UBND, ngày 02/6/2022).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mục tiêu là nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho TN,TN,NĐ trên không gian mạng, hình thành và phát triển các kỹ năng nhận diện, xử lý, làm chủ thông tin và các công cụ, phương tiện kỹ thuật, chủ động sàng lọc, nhận diện được các thông tin “xấu”, “độc”, tiếp nhận thông tin tích cực trên không gian mạng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 

Theo đó, Chương trình triển khai thực hiện 7 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu gồm:  Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, TN,TN,NĐ khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng an toàn, hiệu quả. Giám sát, bảo vệ, ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến TN,TN,NĐ.Triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Xây dựng, nâng cấp, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các kênh thông tin. Xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho TN,TN,NĐ. Tổ chức hiệu quả các hoạt động sử dụng không gian mạng để thu hút, tập hợp TN,TN,NĐ. Đào tạo, bồi dưỡng, kết nối đội ngũ cán bộ, trí thức trẻ thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho TN,TN,NĐ trên không gian mạng.

 

Khánh Ly