Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo triển khai Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (Công văn số 2452 /VP-KGVX, ngày 4/6/2022).

 

 

Ảnh minh họa

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đảm bảo thời gian quy định, báo cáo UBND tỉnh xem xét những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Tại Công văn số 1780/LĐTBXH-VL ngày 31/5/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung: tập trung chỉ đạo thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTG đảm bảo hoàn thành trong tháng 8/2022; chỉ đạo việc thường xuyên phổ biến, theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp sớm triển khai thực hiện các thủ tục để kịp thời hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động./.

 

Bích Diệp