Nhảy đến nội dung

Phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống thư điện tử công vụ và Hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu  tỉnh Lạng Sơn

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt cấp độ an toàn Hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Lạng Sơn và Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lạng Sơn, tại các Quyết định số 928/QĐ-UBND, 930/QĐ-UBND, ngày 01/6/2022.

 

Theo đó, đơn vị vận hành hệ thống thông tin: Trung tâm Công nghệ số. Cấp độ an toàn hệ thống thông tin: cấp độ 3. Phương án bảo đảm an toàn thông tin trong thiết kế hệ thống thông tin và trong quá trình vận hành tương ứng với cấp độ 3 là phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về công nghệ thông tin - các kỹ thuật an toàn - yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ ban hành về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ./.

 

Khánh Ly