Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực đường bộ

 

 

Ảnh minh họa

UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải (Quyết định số 944 /QĐ-UBND, ngày 02/6/2022).

 

Cụ thể, thủ tục hành chính mới ban hành: 08 thủ tục hành chính, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung: 16 thủ tục, thủ tục hành chính được thay thế bãi bỏ: 02 thủ tục, được bãi bỏ: 04 thủ tục. Danh mục thủ tục hành chính được xây dựng quy trình nội bộ theo cơ chế một cửa: 19 thủ tục.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/6/2022./.

 

Bích Diệp