Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo thực hiện kiến nghị giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kiến nghị giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Công văn số 602/UBND-KT, ngày 02/6/2022).

 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh quản lý, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm các kiến nghị của Đoàn giám sát tại Báo cáo số 79/BC-ĐBQH, đồng thời  triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung sau: tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), thực hiện công khai kết quả THTK, CLP, đặc biệt là công khai các hành vi lãng phí và kết quả xử lý các hành vi vi phạm theo quy định; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 của tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tài chính đối với các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, điều hành, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước theo đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức quy định, trong phạm vi dự toán được giao; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý tài sản công bao gồm đất đai, trụ sở, phương tiện làm việc, nguồn tài nguyên khoáng sản; tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công; quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường thanh tra, kiểm tra, đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin./.

 

Bích Diệp