Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 03/6/2022).

 

 

Ảnh minh họa

Sở Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022: làm tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (Ban Chỉ đạo cấp tỉnh); chủ trì, phối hợp ban hành các văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng, bao gồm: tổ chức đăng ký dự thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thanh tra, kiểm tra, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Công an tỉnh chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho Kỳ thi; phát hiện, xử lý kịp thời các hiện tượng tiêu cực trong quá trình tổ chức thi đặc biệt là công tác bảo mật đề thi, in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, khu vực in sao đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi. Sở Y tế chỉ đạo sẵn sàng phối hợp với các Điểm thi chuẩn bị lực lượng cán bộ, thuốc thiết yếu và các thiết bị y tế để thực hiện việc chăm sóc sức khỏe và sơ cấp cứu kịp thời trong trường hợp cần thiết đối với thí sinh, giáo viên và các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi; chủ động trong phòng, chống dịch Covid-19. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền có trách nhiệm phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo cấp tỉnh giao và các văn bản hướng dẫn, quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo hệ thống tổ chức của mình phối hợp với chính quyền địa phương các cấp và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tích cực vận động, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân thực hiện tổ chức tốt kỳ thi./.

 

Bích Diệp