Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo triển khai Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 

Tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên: Sát với nhu cầu thực tế - Báo  Kinh tế đô thị

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2417/VP-KGVX, ngày 3/6/2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về thực hiện Công văn số 1746/LĐTBXH-TCGDNN ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027”.

 

Theo đó, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 -2027” trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh xem xét những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Đỗ Hoạt