Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh đồng ý phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố năm 2022

UBND tỉnh vừa có Công văn số 601/UBND-THNC, ngày 01/6/2022 đồng ý phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố năm 2022.

 

Sáp nhập thôn, khối phố kết quả bước đầu | Báo Lạng Sơn

Tuyên truyền cho người dân về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố (Nguồn baolangson.vn)

Theo đó, thực hiện sắp xếp 34 thôn, tổ dân phố thành 16 thôn, tổ dân phố, giảm 18 thôn, tổ dân phố. Sau khi sắp xếp dự kiến cả tỉnh còn 1.658 thôn, tổ dân phố (gồm 1.478 thôn, 180 tổ dân phố). Cụ thể: huyện Tràng Định sáp nhập 13 thôn thành 06 thôn, giảm 07 thôn; huyện Văn Lãng sáp nhập 02 thôn thành 01 thôn, giảm 01 thôn; huyện Lộc Bình sáp nhập 08 thôn thành 04 thôn, giảm 04 thôn; huyện Đình Lập sáp nhập 02 thôn thành 01 thôn, giảm 01 thôn; huyện Bình Gia sáp nhập 04 thôn thành 02 thôn, giảm 02 thôn; huyện Bắc Sơn thực hiện giải thể 01 thôn; huyện Chi Lăng sáp nhập 02 thôn thành 01 thôn, giảm 01 thôn; huyện Hữu Lũng sáp nhập 02 thôn thành 01 thôn, giảm 01 thôn.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, giao UBND các xã thực hiện các quy trình giải thể, sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố theo đúng quy định, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân về chủ trương thực hiện sắp xếp, sáp nhập những thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo 50% quy mô số hộ gia đình theo quy định thực hiện sáp nhập trong các năm tiếp theo.

 

Thùy Linh