Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ảnh minh họa

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (Công văn số 2394/VP-KGVX, ngày 02/6/2022).

 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Tại Công văn số 2232/BGDĐT-QLCL ngày 30/5/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung: xác định đối tượng, bố trí phòng thi đối với thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong tổ chức thi./.

 

Bích Diệp