Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Người có công

UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (Quyết định số 925/QĐ-UBND, ngày 31/5/2022).

 

Ảnh minh họa

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh: 57 thủ tục hành chính, cấp huyện: 03 thủ tục hành chính và cấp xã: 03 thủ tục hành chính.

 

Quy trình nội bộ 29 thủ tục hành chính gồm: 04 thủ tục giải quyết theo cơ chế một cửa, 22 thủ tục giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông, 03 thủ tục giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (nhiều trường hợp).

 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở quy trình nội bộ được phê duyệt xây dựng, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh./.

 

Bích Diệp