Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ, Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Tín ngưỡng, tôn giáo, Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, U

 

Máy văn phòng | Photocopy Xerox uy tín - chất lượng - giá tốt

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ, Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Tín ngưỡng, tôn giáo, Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 881/QĐ-UBND, ngày 24/5/2022).

 

Theo đó, 24 TTHC được cắt giảm thời hạn giải quyết, với tổng thời gian cắt giảm là 292/595 ngày, tỷ lệ cắt giảm 49,08%. Trong đó, cấp tỉnh cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 7 TTHC, tổng thời gian cắt giảm là 107/205 ngày, tỷ lệ cắt giảm là 52,20%; cấp huyện cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 12 TTHC, tổng thời gian cắt giảm là 139/300 ngày, tỷ lệ cắt giảm là 46,33%; cấp xã cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 5 TTHC, tổng thời gian cắt giảm là 46/90 ngày, tỷ lệ cắt giảm là 51,11%.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Chi tiết danh mục TTHC cắt giảm xem tại đây.

Đỗ Hoạt