Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Văn phòng UBND tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số năm 2022

Văn phòng UBND tỉnh vừa phát động phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số năm 2022 (Phát động số 02/PĐ-VP, ngày 24/5/2022).

 

 

cds.png
Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Theo đó, chủ đề thi đua là “Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn quyết tâm thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2022”.

 

Nội dung thi đua: Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu như: 100% báo cáo của cơ quan thực hiện trực tuyến (trừ các báo cáo thuộc danh mục bí mật nhà nước), 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước), 100% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của cơ quan hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây của tỉnh, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% đối với thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh từ ngày 01/6/2022, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến tại Trung tâm phục vụ hành chính công đạt 60% trở lên. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, điều hành; thi đua thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, phát động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất, sáng kiến vào chuyển đổi số.

 

Thời gian thực hiện từ ngày phát động thi đua đến hết tháng 12/2022.

 

Thùy Linh