Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND, ngày 24/5/2022).

 

Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet

Quy định này quy định về các hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sỹ), cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh, bao gồm các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

 

Về phân cấp quản lý nhà nước đối với nghĩa trang, cơ sở hỏa táng: Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các nghĩa trang có quy mô cấp I, cấp II và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các nghĩa trang có quy mô cấp III, cấp IV trên địa bàn quản lý.

 

Việc xây dựng mới nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phải tuân theo quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; mở rộng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phải tuân thủ theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, đảm bảo đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật; nghĩa trang được cải tạo khi còn phù hợp với quy hoạch xây dựng được phê duyệt nhưng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan, môi trường xuống cấp hoặc chưa phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, các nội dung cải tạo nghĩa trang thực hiện theo khoản 2 Điều 10 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP...

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/6/2022./.

 

Bích Diệp