Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. (Công văn số: 2259/VP- KT, ngày 25/5/2022).

 

(Ảnh minh họa. Nguồn Internet)

Cụ thể: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị đầu mối, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh lựa chọn và thực hiện chuyển đổi số một số ngành hàng chủ lực của tỉnh nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả, chất lượng và tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số cho các ngành hàng nông nghiệp khác trên địa bàn.

 

 

 

UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn, ưu tiên nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong kết nối, quảng bá và tiêu thụ nông sản, đưa các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực địa phương tham gia giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử để từng bước thay đổi tư duy, phương thức sản xuất, quy trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa của người dân trên địa bàn./.

              

Hoàng Loan