Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm cấp huyện

UBND tỉnh ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm cấp huyện để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (Quyết định số 884 /QĐ-UBND, ngày 24/5/2022).

 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gồm các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường đô thị, cải cách hành chính.

 

UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện giao các chỉ tiêu của Khung đánh giá trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm trên địa bàn quản lý từ kế hoạch năm 2023; căn cứ tình hình thực tế của từng địa bàn, UBND các huyện, thành phố chủ động xem xét, bổ sung các chỉ tiêu khác trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm trên địa bàn quản lý cho phù hợp; định kỳ hằng năm và 5 năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

 

Các sở, ban, ngành định hướng, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu quy định trong Khung đánh giá thuộc ngành, lĩnh vực quản lý./.

 

Bích Diệp