Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Công văn số 2160/VP-KGVX, ngày 19/5/2022).

 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 3046/VPCP-KSTT ngày 17/5/2022 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Tại Công văn số 3046/VPCP-KSTT ngày 17/5/2022 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan nhà nước các cấp, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2019 trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay; đẩy mạnh ứng dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các hệ thống Dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các ứng dụng quản lý, chỉ đạo, điều hành./.

 

Bích Diệp