Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia (Công văn số 542 /UBND-KGVX, ngày 18/5/2022).

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện bấm nút phát động Lễ ra quân phát triển kinh tế số tỉnh Lạng Sơn, ngày 20/7/20221

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số toàn diện, sâu rộng trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị; tổ chức quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh ủy về chuyển đổi số; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 28/4/2022 và Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 25/4/2022, hàng năm xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung, nhiệm vụ để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TU; lựa chọn và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn theo thẩm quyền; thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ ngày 01/6/2022 và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện từ ngày 01/12/2022; UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính để thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 01/6/2023; đối với 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện số hóa từ ngày 01/7/2022./.

 

Bích Diệp