Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ NĂM 2019 (04/01/2019)

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Quyết định số 869/QĐ-UBND, ngày 20/5/2022).

 

Theo đó, Tổ công tác gồm 10 thành viên, ông Dương Công Hiệp, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh làm Tổ trưởng.

 

Tổ công tác có nhiệm vụ: tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nắm tình hình, kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân theo thẩm quyền; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp.

 

Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan Trung ương kịp thời xử lý, vận động đưa công dân của tỉnh về địa phương khi có yêu cầu của Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, của Thanh tra Chính phủ, không để xảy ra diễn biến phức tạp tại Hà Nội,…

 

Đỗ Hoạt