Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo thực hiện một số giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay

 

Mai Sơn (Sơn La): Tăng cường công tác quản lý đất đai

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo thực hiện một số giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay (Công văn số 555/UBND-KT, ngày 23/5/2022).

 

Theo đó, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.

 

Về công tác lập quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương hoàn thành việc lập, trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022; UBND các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành việc lập, trình thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất được UBND tỉnh phân bổ.

 

Về công tác đấu giá quyền sử dụng đất: các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan chủ trì, phối hợp tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, chỉ đạo tổ chức lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất chi tiết, để tổ chức theo dõi, kiểm tra theo thẩm quyền.

 

Về công tác xác định giá đất: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, các cơ quan đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể để thu nghĩa vụ tài chính đối với các dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất,…

 

Đỗ Hoạt