Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2022

 

Quyết định thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg  ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ | Drupal

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quyết định số 79/QĐ-TCT, ngày 21/5/2022 về thành lập Đoàn kiểm tra công tác triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2022 (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra).

 

Theo đó, Đoàn kiểm tra gồm 9 thành viên, ông Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn.

 

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra theo Kế hoạch số 75/KH-TCT ngày 13/5/2022 của Tổ công tác triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng Đoàn phân công.

 

Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 

Đỗ Hoạt