Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước (TNN) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Công văn số 527/UBND-KT, ngày 17/5/2022).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson.vn

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về TNN, các thủ tục hành chính đã ban hành hoặc công bố có liên quan đến lĩnh vực TNN để đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản thay thế bảo đảm phù hợp với Luật TNN và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. Tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra các hoạt động thăm dò, khai thác sử dụng TNN, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về TNN theo quy định.

 

Xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch khai thác sử dụng TNN phục vụ thủy điện, khu, cụm công nghiệp. Hướng dẫn các chủ đầu tư khi thực hiện các dự án cấp nước, thoát nước, xả nước thải vào nguồn nước phải lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép TNN và Giấy phép môi trường theo quy định. Thực hiện tốt phương án quy hoạch thủy lợi, quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn, khai thác, sử dụng, bảo vệ TNN cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và cấp nước sinh hoạt nông thôn. Tổ chức quy hoạch mạng lưới giao thông đường thủy, quản lý chặt chẽ hoạt động giao thông đường thủy, các công trình liên quan đến nguồn nước.

 

Tăng cường công tác kiểm tra việc đầu tư xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế, chất thải y tế của các bệnh viện, cơ sở y tế, quản lý chặt chẽ việc thu gom, xử lý nước thải. Tổ chức thực hiện thu đúng, thu đủ các khoản thuế, phí liên quan đến TNN. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ TNN, xả thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất./.

 

Khánh Ly