Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch đào tạo công chức, viên chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể theo Chương trình số 19/CTr-UBND  ngày 23/5/2021 của UBND tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND, ngày 16/5/2022 đào tạo công chức, viên chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể (KTTT) theo Chương trình số 19/CTr-UBND ngày 23/5/2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ phát triển KTTT, hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2021-2025.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Kế hoạch, đào tạo công chức, viên chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về KTTT nhằm nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực KTTT, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT. Giai đoạn 2022 - 2025 phấn đấu đào tạo từ 20 người trở lên là công chức, viên chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về KTTT.

 

Các đối tượng đào tạo là công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về KTTT tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; người làm việc tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh; giảng viên về KTTT trong các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh./.

 

Khánh Ly