Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh

 

TP. Lạng Sơn được công nhận là đô thị loại II | Thời báo Tài chính Việt Nam

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh (Công văn số 525/UBND-THNC, ngày 16/5/2022).

 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện rà soát tiêu chuẩn, điều kiện các đơn vị hành chính, làm cơ sở để đề xuất, xây dựng Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo theo quy định hiện hành.

 

UBND huyện Tràng Định chủ động cập nhật thông tin số liệu, hoàn thiện hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính mở rộng thị trấn Thất Khê; phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính mở rộng thị trấn Thất Khê theo quy định.

 

Đỗ Hoạt