Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu về việc thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Công văn số 2080/VP-THNC, ngày 16/5/2022).

 

CNXH ở Việt Nam – Lựa chọn con đường chưa có tiền lệ

Ảnh minh họa  (Nguồn Internet)

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 06/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cơ quan, đơn vị, địa bàn được phân công phụ trách và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ thời gian.

 

Các sở, ngành, cơ quan liên quan thực hiện một số nội dung như: chỉ đạo các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và nội dung tác phẩm, tuyên truyền sâu rộng về nội dung liên quan tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên Cổng TTĐT của tỉnh, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải các thông tin, quan điểm sai trái; chỉ đạo sáng tác, biểu diễn, triển lãm văn hóa, nghệ thuật với chủ đề về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, quảng bá, giới thiệu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đưa các nội dung tác phẩm tích hợp vào các chương trình giáo dục chính trị trong các trường học và trường dạy nghề.

 

Thùy Linh