Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam (Công văn số 2031/VP-THNC, ngày 12/5/2022).

 

Khó khăn trong rà phá bom, mìn | Báo Lạng Sơn

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung có liên quan tại Công văn số 1332/BQP-VP701 ngày 04/5/2022 của Bộ Quốc phòng.

 

Theo đó, Bộ Quốc phòng đề nghị các địa phương xây dựng, ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Quyết định số 2215/QĐ-TTg, ngày 28/12/2021 ban hành kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam, bảo đảm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra cho từng giai đoạn; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại các Quyết định số 2215/QĐ-TTg, số 504/QĐ-TTg, nâng cao nhận thức của người dân để chủ động phòng tránh phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin, tai nạn bom mìn, vật nổ; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong nước, quốc tế để thu hút sự quan tâm, ủng hộ, tham gia của các nước, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ, chất độc hóa học/dioxin đối với con người và môi trường Việt Nam; tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng trong xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn.

 

Thùy Linh