Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch kiểm tra công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử năm 2022

Tổ công tác thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh ban hành kiểm tra công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử năm 2022 (Kế hoạch số 75/KH-TCT, ngày 13/5/2022).

 

 

Ảnh minh họa

Nội dung kiểm tra: công tác chỉ đạo, điều hành và việc triển khai thực hiện Đề án (xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của Đề án, Quyết định thành lập Tổ công tác…); cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; việc triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cập nhật thông tin, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lên phần mềm, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tích hợp, cung cấp 100% dịch vụ công thiết yếu, đủ điều kiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2022; cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính…

 

Thời gian kiểm tra thực hiện từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 9/2022./.

 

Bích Diệp