Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 (Công văn số 2030/VP-KT, ngày 12/5/2022).

 

Ảnh minh họa  (Nguồn Internet)

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và cơ quan liên quan chủ động triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 theo hướng dẫn của Bộ TNMT, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

 

Tại Công văn số 2442/BTNMT-TTTT ngày 10/5/2022, Bộ TNMT đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học, mô hình, giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, thúc đẩy tiêu dùng bền vững và có trách nhiệm; lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học trong các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch các ngành kinh tế có tác động nhiều đến đa dạng sinh học như nông, lâm nghiệp, du lịch, giao thông, phát triển năng lượng tái tạo; tăng cường thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học theo quy dịnh của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NQQ-CP ngày 10/01/2022; xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học, số hóa quản lý di sản thiên nhiên, hướng tới việc số hóa công tác quản lý, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Bên cạnh đó tăng cường các hoạt động kiểm soát buôn bán động vật hoang dã, kiểm soát các tác động tới đa dạng sinh học như hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mặt nước.

 

Thùy Linh