Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026 (Kế hoạch số 111/KH-UBND, ngày 12/5/2022).

 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Mục tiêu cụ thể: 100% tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa được tuyên truyền, vận động ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật, kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ theo quy định. Các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng chuyên trang, chuyên mục theo định kỳ để phổ biến, tuyên truyền pháp luật tới các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, định hướng lựa chọn hàng hóa cho người tiêu dùng; 100% các đơn vị chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được trang bị phương tiện, áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ; hàng năm, 100% công chức, chiến sỹ, sỹ quan của các cơ quan chức năng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, kịp thời luân chuyển, điều động thay đổi vị trí công tác đảm bảo đáp ứng yêu cầu phòng ngừa tiêu cực trong thi hành công vụ; 100% tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh được thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra định kỳ theo kế hoạch của các ngành chức năng liên quan đảm bảo không trùng lặp, không chồng chéo, kịp thời phát hiện kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định./.

 

Bích Diệp