Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Triển khai thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an

Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 tỉnh ban hành Công văn số 1630/BCĐ-CAT, ngày 10/5/2022 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành “Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

http://baolangson.vn/upload/2017/Thang-3/1-3/3.jpg

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, BCĐ 138 các huyện, thành phố, đoàn thể tỉnh, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc cấp tỉnh quản lý có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định theo Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 của Bộ trưởng Bộ Công an đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, các khu dân cư, xã, phường, trị trấn, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn.

 

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định trên theo quy định.

 

Thùy Linh