Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Ảnh minh họa

UBND tỉnh phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (Quyết định số 825 /QĐ-UBND, ngày 12/5/2022).

 

Tổng số thủ tục hành chính cắt giảm thời hạn giải quyết: 08 thủ tục hành chính, tổng thời gian cắt giảm 20/61 ngày, tỷ lệ cắt giảm 32,78%. Cụ thể như sau: Cấp tỉnh: cắt giảm thời hạn 04 TTHC, tổng thời gian cắt giảm 15/47 ngày, tỷ lệ cắt giảm: 31,91%; cấp huyện: cắt giảm thời hạn 02 TTHC, tổng thời gian cắt giảm 02/06 ngày, tỷ lệ cắt giảm: 33,33%; cấp xã: cắt giảm thời hạn 02 TTHC, tổng thời gian cắt giảm 03/08 ngày, tỷ lệ cắt giảm: 37,50%.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/5/2022./.

 

Bích Diệp