Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ về dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc khai thực hiện các nhiệm vụ về dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC (Công văn số 2014/VP-TTPVHCC, ngày 11/5/2022).

 

Dịch vụ công trực tuyến là gì? Các loại dịch vụ công trực tuyến?

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện nâng cấp Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đảm bảo việc thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, ưu tiên tích hợp các dịch vụ công thiết yếu; tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

 

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; thực hiện có hiệu quả kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020, tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc cung cấp, thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022, đồng thời đẩy mạnh triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020.

 

Thùy Linh