Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 4 April 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2901/BTC-NSNN
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
220221 Phu luc.xlsx 166.59 KB