Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 18 March 2022
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1677/BKHĐT-TH
Ngày ban hành
Ngày ban hành