Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 14/02 đến ngày 20/02/2022)

Tạm ứng từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2022 cho các huyện để thực hiện các dự án xây dựng nông thôn mới năm 2022; Quy định quản lý mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Tổ công tác liên ngành chỉ đạo triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh; Điều lệ Hội Làm vườn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022 - 2030 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Tăng cường các biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh; Tăng cường các biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.