Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch Xúc tiến du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2022

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND, ngày 25/11/2021 về việc  Xúc tiến du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2022.

 

Nguồn: Internet

Mục đích nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn, khai thác có hiệu quả lợi thế, tiềm năng du lịch của tỉnh, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Làm cơ sở đẩy nhanh tốc độ phát triển du lịch của tỉnh dựa trên các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch của tỉnh đến du khách trong nước và quốc tế. Tăng cường hoạt động quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch, khai thác giá trị các tài nguyên du lịch, tư vấn dịch vụ, cung cấp thông tin, hình ảnh du lịch Lạng Sơn đến gần hơn du khách, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước. Huy động nguồn lực xã hội hóa, tăng cường vai trò của Hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.

 

Kế hoạch đề ra 05 nội dung nhiệm vụ chính: công tác nghiên cứu, phát triển thị trường; Sản xuất, tái bản các ấn phẩm, sản phẩm du lịch; Đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền, quảng bá du lịch; Tổ chức các hoạt động, sự kiện xúc tiến du lịch trong tỉnh; Hoạt động xúc tiến du lịch ngoài tỉnh; Hỗ trợ phát triển du lịch tại các huyện, thành phố; đào tạo nguồn nhân lực du lịch; tư vấn hỗ trợ khách du lịch. Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan triển khai thực hiện đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả và thiết thực bằng nhiều hình thức; đúng định hướng phát triển du lịch của tỉnh, phù hợp với các quy hoạch ngành và các quy định của pháp luật./.

 

 

Ngọc Khánh