Nhảy đến nội dung

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 (Công văn số 1978/UBND-KT, ngày 22/11/2021).

 

http://baolangson.vn/uploads/2021/05/14/2-1.jpg 

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Ban Dân tộc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình theo quy định, tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 05 năm và kế hoạch hằng năm; ban hành văn bản hướng dẫn các đơn giá, định mức hỗ trợ, đầu tư, đảm bảo phù hợp và tuân thủ quy định của pháp luật để làm căn cứ triển khai thực hiện Chương trình, hướng dẫn các cơ quan tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án.

 

Các sở, ngành, cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổng hợp kế hoạch, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện chương trình giai đoạn 05 năm và hằng năm; thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện dự án, chương trình sử dụng vốn sự nghiệp theo chức năng quản lý nhà nước được phân công. UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hằng năm, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình trên địa bàn theo quy định.

 

Thùy Linh