Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một  số  điều  của  Quyết  định  số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Công văn số 5052/VP-KGVX ngày 22/11/2021).

 

Theo đó, các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Y Tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ, khẩn trương tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg; đồng thời phối hợp, tham mưu UBND tỉnh thực hiện khoản 21 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg, trình UBND tỉnh trước ngày 30/11/2021./.

 

Bích Diệp