Nhảy đến nội dung

Công nhận biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch tỉnh Lạng Sơn  

UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 về việc công nhận biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, Công nhận biểu trưng (logo)và khẩu hiệu (slogan) du lịch tỉnh Lạng Sơn (Kèm theo bộ Quy chuẩn biểu trưng và khẩu hiệu du lịch tỉnh Lạng Sơn). Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm quản lý việc sử dụng biểu trưng và khẩu hiệudu lịch tỉnh Lạng Sơn; tổ chức công bố và xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch tỉnh Lạng Sơn theo quy định./.

 

Ngọc Khánh