Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 24 November 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
4691/BTTTT-KHTC
Ngày ban hành
Ngày ban hành