Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 22 November 2021
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1911/QĐ-TTg
Ngày ban hành
Ngày ban hành