Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 25/10 đến ngày 31/10/2021)

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Thành lập Trường Trung học phổ thông Hội Hoan trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Xếp hạng di tích cấp tỉnh; Thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và Tổ công tác đặc biệt của tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Sở Tư pháp; Kế hoạch triển khai các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa thời điểm sau dịch COVID-19; Tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch COVID-19; Thực hiện các biện pháp tạm thời áp dụng “Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.