Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 29/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới

Ngày 26/10/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 1519/UBND-KT về triển khai thực hiện Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 29/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

 

(Ảnh minh họa, nguồn Internet)

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 29/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản của Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiêu dùng hàng Việt Nam” tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Chủ động gắn các nội dung thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vào Chương trình công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị mình; báo cáo, đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả triển khai thực hiện.

 

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng và triển khai Đề án phát triển thị trường trong tỉnh gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025; rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo hành lang pháp lý thuận lợi để hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia vào chuỗi sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ chất lượng cao, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu, hàng hóa sản xuất trong nước. Tăng cường công tác quản lý thị trường, thanh tra, kiểm tra, quản lý, giám sát thông tin về hàng hóa, dịch vụ; phối hợp đề xuất xây dựng chế tài xử phạt các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập khẩu trái phép, hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ./.

 

Hoàng Loan