Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia (Công văn số 1472/UBND-TTPVHCC, ngày 19/10/2021).

 

 

Ảnh minh họa. Nguồn:baotintuc

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện phổ biến, quán triệt Quy chế và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình theo quy định.

 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm theo quy định tại Điều 56 của Quy chế (trừ các nội dung về tổ chức thực hiện các quy định về xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị); hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký, sử dụng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; xây dựng tài liệu, video hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tuyên truyền về quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp thực hiện quản lý, cập nhật, đăng tải và công khai dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo đúng thời hạn và quy trình quy định; thực hiện rà soát dữ liệu thủ tục hành chính đã được bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh cập nhật, đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý phản ánh, kiến nghị theo quy định./.

 

Bích Diệp