Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021

BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh vừa có Công văn đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương  trình xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2021 (Công văn số 01/BCĐ-NTM, ngày 21/10/2021).

 

C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_0871.JPG

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra thực hiện xây dựng NTM tại huyện Cao Lộc

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM để tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch số 42/KH-UBND, ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh. Tại 10 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM và 05 xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2021, khẩn trương rà soát các công việc còn lại, tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; đối với các tiêu chí đã đạt chỉ đạo các xã tổ chức thực hiện đánh giá, nghiệm thu, thẩm định các tiêu chí và hoàn thiện  thủ tục, hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM theo quy định.

 

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, huy động cả hệ thống chính trị cơ sở, cộng đồng dân cư và người dân vào cuộc để thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu và thực hiện Bộ tiêu chí NTMnâng cao; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mô hình phát triển sản xuất nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn, ưu tiên hỗ trợ các mô hình sản xuất đã có hiệu quả, phát huy được thế mạnh của địa phương và mang tính ổn định bền vững.

 

Thùy Linh