Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 11/10 đến ngày 17/10/2021)

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Quy định hạn mức giao đất ở, điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh; Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND cấp huyện; Thành lập Hội Doanh nghiệp huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch “Thuê dịch vụ phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử giai đoạn 2021 – 2025” trên địa bàn tỉnh; Phấn đấu duy trì đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2021-2022; Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu dân cư; Triển khai thực hiện Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.